f6

 

 

Da u roku od 10 (deset) dana plati sve dospele poreze i doprinose za predmetnu nepokretnost.

Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom radi uvida, pristupi u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi kupljena nepokretnost,

radi prijave-odjave prebivališta na novoj adresi.

Ako je Prodavac penzioner, da pristupi Odeljenju fonda za PIO grada Beograda radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se

slati penzija i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.

Ako je Prodavac zdravstveno osiguran kao penzioner, da pristupi Odeljenju fonda za zdravstveno osiguranje za teritoriju opštine na kojoj se nalazi

predmetna nepokretnost radi prijave promene prebivališta i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.

Da na zahtev Kupca izvrši sve obaveze do dana zaključenja Ugovora koje naknadno pristignu na adresu predmetne nepokretnosti.