f5

 

 • Da iskopira predmetni Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u više primeraka.
 • Da u roku od 10 (deset) dana podnese obrasce-prijavu za plaćanje poreza na promet apsolutnih prava nadležnom odeljenju Republičke uprave
 • javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.
 • Da u roku od 10 (deset) dana podnese prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda
 • za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.
 • Da po dobijanju Rešenja o plaćanju poreza porez plati u roku od 15 (petnaest) dana preko priznanice "posebne uplatnice" kojom prilikom će dobiti
 • dva primerka priznanice. Na isto Rešenje dozvoljena je žalba, ali ista ne odlaže izvršenje plaćanja poreza.
 • Da po isteku od 10 (deset) dana od dana plaćenog poreza sa jednim primerkom priznanice pristupi u nadležno odeljenje Republičke uprave javnih
 • prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan, sa svim originalima Ugovora o kupoprodaji da bi mu se na svim primercima potvrdilo štambiljom RUJP-a
 • da je izmirio porez.
 • Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u JKP "Infostan" radi prijave promene vlasnika na predmetnom stanu
 • i plaćanja računa na ime Kupca.
 • Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi predmetna
 • nepokretnost, radi prijave prebivališta na novoj adresi.
 • Ako je Kupac zdravstveno osiguran kao penzioner da pristupi Odeljenju fonda za zdravstveno osiguranje za teritoriju opštine na kojoj se nalazi
 • predmetna nepokretnost radi prijave promene prebivališta i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original radi uvida.
 • Ako je Kupac penzioner, da pristupi Fondu za PIO grada Beograda radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se sfali penzija i da tom
 • prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.
 • Da ako je stan uknjižen, Kupac podnese katasteru u  Beogradu, Molbu za uknjižbu s tim da uz molbu, kao prilog podnese original Ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosli overen uPrvom osnovnom  Sudu, sa klauzulom, pečatom Uprave javnih prihoda da je plaćen porez na promet apsolutnih prava
 • Taksu za rešenje Kupac plaća po dobijanju Rešenja o uknjižbi.