f4

 

  • Istog dana, pre konačne isplate i overe potpisa na Ugovoru o kupoprodaji od strane nadležnog Javnog beležnika, Kupac će pregledati predmetnu nepokretnost u prisustvu agenta-posrednika preduzeća "FENIKS SISTEM" d.o.o, iz Beograda, ul.Beogradska br.8, da bi utvrdio činjenicu da je predmetna nepokretnost ispražnjena od lica,  stvari i da je stan ostavljen u viđenom stanju, kako je to utvrđeno Predugovorom, odnosno Ugovorom o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, osim ako ugovorne strane nisu šta drugo ugovorile. Takođe, i da konstatuje ličnim uvidom da je Prodavac izvršio i druge obaveze saglasno ugovorene u Predugovoru, odnosno Ugovoru.
  • U slučaju da se overa i isplata realizuje pre roka utvrđenog Predugovorom - Ugovorom Prodavac i Kupac su dužni da o tome obaveste svoje agente, najmanje tri dana pre željenog datuma.
  • Da otvore devizne račune kod poslovnih banaka kako bi transfer kupoprodajne cene u stranoj valuti bio izvršen po Zakonu.
  • Da nakon overe potpisa od strane nadležnog Javnog beležnika u dogovoru, po potrebi, zajedno pristupe u "Elektrodistribuciji" Beograd, da bi se Prodavac odjavio, a Kupac prijavio kao novi potrošač električne energije, gde bi pritom Kupac trebao da preda jednu kopiju Ugovora, a da ponese original istog na uvid, kao i poslednju priznanicu o uplati radi uvida u EDB broj.
  • Da obavezno ZAJEDNO, Prodavao i Kupac, pristupe nadležnoj službi Telekoma Srbije, da bi Prodavac odjavio pretplatnički odnos na Telefonskom broju svog prodatog stana i prijavio svoje pravo na drugu adresu ili ga prebacio u stanje mirovanja, a da Kupac preseljenjem pretplatničkog odnosa sa druge adrese na adresu kupljenog stana zasnuje novi pretplatnički odnos, s tim da Kupac preda jednu kopiju Ugovora sa podnošenjem originala radi uvida. Sam pretplatnički telefonski broj u predmetnom stanu je neprenosiv. Samo na osnovu opisane zajedničke radnje, odjave-prijave, Kupac zadržava, istog trenutka, postojeći pretplatnički broj u istom stanu.
  • Da Kupac u roku od 10 (deset) dana od sudske overe potpisa na Ugovoru o kupoprodaji predmetne nepokretnosti, pristupi u Odeljenje Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost, sa ličnom kartom radi podnošenja prijave - obrazaca, PP 2 i PP 3 za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, prava svojine i da pritom preda kopiju predmetnog Ugovora o kupoprodaji i original radi uvida, kao i Ugovor o Kupoprodaji, ili Rešenje o naređivanju ili Ugovor o doživotnom izdržavanju i slično, odnosno dokument na osnovu kojeg je Prodavac stekao pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti.